Назад

Увага!
Конкурс з визначення оператора уповноваженого на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування

м. Прилуки

Відповідно до рішення від 27.08.2019 №320 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в м. Прилуки», виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс з визначення єдиного оператора, уповноваженого на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки.

Організатор конкурсу - Виконавчий комітет Прилуцької міської ради.

Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Прилуки.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які відповідають визначеним Порядком вимогам та подали у визначений строк необхідний пакет документів на конкурс.

Умови конкурсу прописані в рішенні виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 27.08.2019 №321 “Про затвердження Положення про визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки;

 

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки

1. Загальні положення

1.1. Положення про визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки (надалі – Положення) розроблено відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті».

1.2. Даним Положенням визначаються умови організації та проведення конкурсу з визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду та порядок організації функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки.

2. Основні терміни, використані у Положенні:

автоматизована система обліку оплати проїзду (надалі — АСООП) – це програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;

валідатор – пристрій для реєстрації проїзду та справляння/списання плати з пасажира (ручний термінал та/або стаціонарний термінал);

міський громадський автомобільний транспорт - це складова частина єдиної транспортної системи міста, призначена для перевезення громадян в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки;

графіки руху – відомості про час і послідовність виконання рейсу;

електронний квиток - це проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

квитковий сервер – програмно-апаратний комплекс, що надає можливість віддаленого поповнення електронного квитка через автомати самообслуговування та мережу інтернет;

маршрутна мережа міста – сукупність маршрутів громадського транспорту загального користування;

оператор АСООП в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки (надалі - Оператор) – суб'єкт господарювання, визначений на конкурсній основі, що забезпечує функціонування АСООП для підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським автотранспортом;

організатор проведення конкурсу з визначення оператора АСООП в громадському автотранспорті м. Прилуки (надалі - Організатор) – виконавчий комітет Прилуцької міської ради;

пасажир - фізична особа, яка користується транспортним засобом, перебуваючи в ньому, але не причетна до керування ним;

розклад руху – сукупність графіків руху громадського автомобільного транспортного засобу за маршрутом.

Терміни, що застосовані у даному Положенні та не визначені пунктом 2, застосовуються у значенні, визначеному чинним законодавством України.

3. Суб'єкт господарювання, що виконує функції Оператора, діє на підставі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України та інших нормативно-правових актів, з обов'язковим дотриманням умов даного Положення.

 

4. Відносини Оператора з Організатором та перевізниками будуються на договірній основі.

 

5. Оператор визначається на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу, прописані в даному Положенні, є обов’язковими для виконання Організатором, конкурсним комітетом та претендентами на участь в конкурсі.

Метою проведення конкурсу є визначення оператора АСООП в міському громадському автотранспорті з впровадження та організації функціонування АСООП, для підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезення пасажирів міським автотранспортом.

5.1. З метою підготовки та проведення конкурсу виконавчим комітетом Прилуцької міської ради утворюється конкурсний комітет.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання, які є претендентами.

Свою діяльність конкурсний комітет здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України, актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

5.2. Основні функції, що покладаються на конкурсний комітет:

- публікація оголошення про конкурс;

- підготовка матеріалів для проведення конкурсу;

- проведення роз’яснень щодо оформлення документів для участі в конкурсі;

- прийом документів на участь у конкурсі;

- аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій претендента умовам конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- підготовка матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором і переможцем конкурсу;

- підготовка інших документів.

5.3. Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді, оцінці та порівнянні конкурсних пропозицій претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки пропозицій претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов’язані дотримуватися норм чинного законодавства України та цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції претендентів;

- здійснюють інші дії, необхідні для проведення конкурсу.

5.4. Конкурсний комітет на офіційному веб-сайті Прилуцької міської ради не менше ніж за 15 календарних днів до початку конкурсу оприлюднює оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

- найменування Організатора;

- умови конкурсу;

- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

- кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

- місце, дата та час початку проведення конкурсу;

- телефон для довідок (електронна адреса або веб-сайт) з питань проведення конкурсу.

5.5. Конкурс проводиться у визначені в оголошенні про конкурс дату, час та місці. За рішенням голови конкурсного комітету (або, за його відсутності, заступника голови конкурсного комітету) конкурс може бути перенесено на іншу дату та час, про що публікується оголошення на офіційному сайті Прилуцької міської ради не пізніше ніж за 5 днів до такої дати конкурсу.

5.6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. У конкурсі на визначення Оператора можуть брати участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідають визначеним цим Положенням вимогам, та які подали необхідні документи на конкурс.

5.7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

- визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або які перебувають у стадії ліквідації;

- мають заборгованість із сплати податків та зборів до державного та/або місцевого бюджетів.

5.8. Для участі в конкурсі претендент подає наступні документи:

- заяву на участь в конкурсі, з зазначенням переліку документів поданих на конкурс;

довідку в довільній формі про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, код ЄДРПОУ, контактні дані, інформацію про відсутність заборгованості по кредитах;

- довідку з органів Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів дійсною на момент подачі документів;

- підтвердження повноважень представника претендента на участь в конкурсі;

- конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження і обслуговування розробленої АСООП, розрахунок витрат коштів на впровадження АСООП, наявну матеріально-технічну базу, досвіду роботи із впровадження та обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському автомобільному, розрахунок величини винагороди Оператора за здійснення своєї діяльності, інші пропозиції щодо вдосконалення надання транспортних послуг за допомогою АСООП.

Всі документи подаються в їхніх оригіналах, або належним чином завірених копіях. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються. Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі в конкурсі.

5.9. Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами. Документи подаються претендентом в запечатаному конверті з позначкою «для участі в конкурсі з визначення оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду в автобусах міських автобусних маршрутів загального користування м. Прилуки, назва претендента, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса».

5.10. Засідання конкурсного комітету вважається правочинним, якщо в його роботі бере участь більшість від його персонального складу. На засідання конкурсного комітету запрошуються претенденти, в присутності яких відкриваються конверти з документами на конкурс та озвучуються їх конкурсні пропозиції.

Претендентам надається право обґрунтувати подані пропозиції та відповісти на запитання членів конкурсного комітету. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від претендентів не приймаються.

5.11. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає конкурсну документацію, подану претендентом.

5.12. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет, у разі потреби, може залучати без права голосу, в ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів у галузі впровадження електронних систем.

5.13. Конкурсний комітет оцінює конкурсні пропозиції за кожним критерієм, перелік яких визначений цим пунктом, та за результатами такої оцінки нараховує певну кількість балів в межах визначеного діапазону балів:

п/п

Критерій оцінки конкурсної пропозиції

Діапазон балів

1.

Досвід впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності

- 10 балів (якщо впровадження АСООП реалізовано претендентом в 4-ох та більше містах);

- 5 балів (якщо впровадження АСООП реалізовано в 1-3 містах);

- 0 балів – досвід відсутній

2.

Пропозиція щодо розміру винагороди (у відсотках від суми коштів, отриманих з використання АСООП) за виконання функцій Оператора та об’єм послуг, що буде наданий за таку винагороду.

При цьому, пропонований Претендентом обсяг послуг повинен враховувати надання таких послуг:

- розробка, постачання та впровадження усіх пристроїв та систем, необхідних для ефективної та безперебійної роботи систем АСООП;

- комплексна підтримка та обслуговування усіх елементів систем АСООП;

- хостинг, адміністрування та забезпечення роботи підсистем АСООП;

- навчання персоналу інших сторін, які будуть залучені в адміністрування системи;

- належне виконання інших обов’язків, визначених в договорах про здійснення функцій Оператора.

- 25 балів – найнижча пропозиція щодо розміру винагороди;

- 20 балів – за другу по розміру винагороди пропозицію;

- 10 балів – за третю по розміру винагороди пропозицію

3.

Строк, на який претендент має намір та реальну можливість укласти договори про здійснення функцій Оператора

- 1 бал – 1 рік;

- 2 бали – від 1 до 5 років;

- 3 бали – більше 5 років

4.

Пропозиції щодо форм та механізмів справляння пасажирами плати за проїзд

- 2 бали – 1-2 пропозиції;

- 3 бали – 3 і більше пропозиції

5.

Пропозиції щодо можливостей інфраструктури, зокрема інфраструктури телекомунікацій та мережі

- 3 бали – є пропозиція;

- 0 балів – немає пропозиції

6.

Можливість налаштування та параметризації системи АСООП у зв’язку із  законодавчими змінами, які мають відношення до конфіденційності даних, сертифікації системи безпеки, електронних платежів та законодавчого/фіскального прийняття електронних квитків

- 2 бали – наявна можливість;

0 балів – відсутня можливість

7.

Можливість роботи системи АСООП в автономному режимі («офлайн»), зберігання необхідної інформації для валідації електронного квитка пасажира на цьому квитку або всередині транспорту для можливості роботи в автономному режимі («офлайн»)

- 5 балів – є можливість;

- 0 балів – відсутня можливість

8.

Запропоноване рішення щодо роботи системи АСООП має підтримувати можливість налаштування та параметризації поведінки системи. Це, зокрема, має включати проектування та впровадження нових продуктів оплати проїзду та нових типів оплат, модифікацію оплати проїзду, впровадження нових типів бізнес-правил, змін у дизайні та змісті графічного інтерфейсу користувача.

Перевага буде надана рішенням, які:

- максимізують рівень контролю Організатором;

- використовують уніфіковану модель сценаріїв на всіх пристроях

- 3 бали – підтримує можливість;

- 0 балів – не підтримує можливість

10.

Рівень масштабованості і гнучкості запропонованого рішення щодо роботи системи АСООП, здатність підтримувати ефективний рівень виконання завдань у випадку розвитку масштабів навантаження системи, наприклад:

- збільшення або зменшення кількості транзакцій на обробку;

- збільшення або зменшення кількості розподілених пристроїв для керування;

- зміни у географічному розподіленні та обсязі розподілених пристроїв для керування

- 3 бали – наявна здатність;

- 0 балів – відсутня здатність

11.

Можливість запропонованого рішення роботи системи АСООП забезпечити комплексну звітність та відстеження транзакцій та операцій за допомогою журналів реєстрації аудиту та контрольних журналів, які містять дані щодо усіх операцій пасажирів, операцій з продажу, перевірок інспекторами, реєстрації входу і виходу персоналу з системи, використання системним адміністратором та персоналом

- 5 балів – наявна можливість;

- 0 балів – відсутня можливість

12.

Система АСООП має передбачати  можливість впровадження «міського тарифу» шляхом налаштування та параметризації, що дає право на здійснення однієї поїздки на пасажирському транспорті, обмеженої в часі з можливістю пересадки, та пільгових, учнівських, студентських квитків.

- 5 балів – наявна можливість;

- 3 бали – наявна часткова можливість частково згідно з наведеними критеріями;

- 0 балів – відсутня можливість

13.

Створення та забезпечення функціонування додатків в мережі інтернет, які Організатор може вирішити застосувати, зважаючи на рівень потреби та економічну ефективність, з метою розширення доступу користувачам до карткових рахунків та платіжних механізмів, зменшення навантаження на пункти видачі, продажу та поповнення ЕК:

- веб-портал користувача, за допомогою якого потенційні користувачі можуть дізнаватись інформацію про систему АСООП, та за допомогою якого зареєстрований користувач може здійснювати управління картковим рахунком через інтернет;

- мобільний додаток (для використання на платформах Android та IOS), за допомогою якого користувачі здійснюватимуть управління своїми рахунками

- 15 балів – всі умови;

- 8 балів – частково можливо;

- 0 балів – відсутня можливість

14.

Можливість системи АСООП здійснювати одноразову оплату проїзду безконтактним шляхом.

Ця умова передбачає, що система прийматиме усі пристрої незалежно від форм-фактору (картки, оплата з використанням платформ  Android Pay, Apple Pay тощо), платіжних систем Visa, Mastercard банку-емітента

- 7 балів – всі умови;

- 3 бали – частково можливо;

- 0 балів – відсутня можливість

15.

Відповідність механізмів оплати банківськими картками стандартам PCI DSS для забезпечення відповідного рівня захищеності

- 5 балів – відповідає;

- 0 балів – не відповідає

16.

Кількість банків-еквайєрів, що запропонована Претендентом, для забезпечення стабільності роботи послуги.

- 6 балів – виконані умови;

- 0 балів – не виконані умови

5.14. Переможцем конкурсу визначається претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає критеріям оцінки, визначеним в п. 5.13 цього Положення, та набрав найбільшу кількість балів за результатами оцінки конкурсних пропозицій.

5.15. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається після обговорення поданих конкурсних пропозицій на засіданні комітету (без присутності учасників конкурсу) простою більшістю голосів присутніх членів конкурсного комітету шляхом відкритого голосування. При рівній кількості голосів – голос головуючого є вирішальним. Переможцем конкурсу визнається претендент, який у своїй конкурсній пропозиції запропонував найкращі умови реалізації проекту відповідно до умов конкурсу, а також виконані інші, передбачені цим Положенням умови. У випадку подачі документів на участь в конкурсі лише одним претендентом та відповідності його конкурсної пропозиції та поданих документів вимогам цього Положення, за рішенням конкурсного комітету він може бути визнаний переможцем конкурсу.

5.16. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується головуючим та секретарем конкурсного комітету, та подається Організатору для затвердження.

5.17. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- найменування претендентів;

- результати голосування членів конкурсного комітету;

- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та претендента, який за результатами конкурсу посів друге місце;

- рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.

5.18. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням Організатора протягом не більш як 30 календарних днів з дня проведення конкурсу.

5.19. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на підставі письмової заяви претендента протягом трьох днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу.

5.20. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі, якщо:

- протягом встановленого строку не надійшло жодної конкурсної пропозиції;

- усі подані конкурсні пропозиції не відповідають умовам конкурсу;

- переможець конкурсу та претендент, що посів друге місце, відмовився від укладення договору.

Після підписання протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, Організатором приймається рішення про проведення нового конкурсу згідно з умовами його проведення, встановленими цим Положенням.

5.21. Не пізніше ніж через 10 днів з моменту набрання чинності рішення Організатора про введення в дію рішення конкурсного комітету, щодо визначення переможця конкурсу, переможець конкурсу укладає трьохсторонню угоду з виконавчим комітетом Прилуцької міської ради та перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Прилуки, згідно з обов'язковими умовами конкурсу, додатковими конкурсними пропозиціями, поданими претендентом та умовами даного Положення.

У разі письмової відмови претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення договору, договір укладається з претендентом, який посів друге місце.

За результатами конкурсу Договір укладається на термін дії діючого договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Прилуки, укладеного між виконавчим комітетом Прилуцької міської ради та перевізниками.

5.22. Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету у разі виявлення та підтвердження фактів подання претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації.

5.23. Організатор має право достроково розірвати договір у разі:

- порушення Оператором умов договору;

- порушення Оператором фінансових зобов'язань перед іншими сторонами договору.

5.24. Переможець конкурсу набуває статус Оператора з моменту підписання ним договору в порядку та на умовах конкурсу, умовах визначених цим Положенням та чинним законодавством України.

5.25. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися Організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від претендента. Неврегульовані Організатором спори розв'язуються в установленому законом порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу:

Необхідну інформацію про об’єкт конкурсу можна отримати в усному, електронному та паперовому вигляді за адресою: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, каб.№13, тел.3-03-15.

Термін прийняття документів на конкурс:

Документи для участі у конкурсі приймаються з 12.09.2019 р. до 17-00 год. 23.09.2019 р.

Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради, м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, каб.№13;

З 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год., вихідні – Сб. та Нд.

Місце, дата і час початку проведення конкурсу:

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради, м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, каб. №40 01.10.2019 р. о 14.00 год.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (04637) 3-03-15

e-mail: plmrada_post@cg.gov.ua

Назад